SERVEI DE LABORATORI FIGUERES DE SERVEIS SA

Cada estació de tractament de Fisersa disposa del seu propi laboratori. A l’EDAR hi trobem el laboratori d’aigües residuals i a l’ETAP el d’aigües de consum. Tot i estar separats físicament, es gestionen conjuntament mitjançant un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO-9001.

Aquesta és una norma internacional que regula els processos que tenen lloc en una empresa, amb la finalitat d'adequar la qualitat del producte als requisits del client. 

En el cas del servei de laboratori de Fisersa, l'activitat o procés principal és la realització d'anàlisis d'aigües amb la finalitat d'obtenir uns resultats que proporcionin la informació suficient i adequada per a la resta d'activitats de l'empresa, i pels usuaris finals de l'aigua. 

Els processos identificats estan descrits en el registre anomenat MAPA DE PROCESSOS, on es descriuen aquests i les seves interaccions respectives. 

L'empresa, estableix una política de qualitat  pel servei de Laboratori en la que, en termes generals, es fa referència a l'objectiu final del servei al ciutadà com a objectiu darrer pel qual les activitats dutes a terme pel Servei de Laboratori es realitzen amb la màxima eficiència possible, tenint en compte en tot moment el respecte al medi ambient i la seguretat i la formació continuada dels treballadors. 

Aquesta necessitat es tradueix en un document anomenat Manual de Qualitat, el qual dóna compliment a tots els capítols de la norma ISO 9001, el qual es troba completat amb els Procediments de Qualitat. Per a deixar constància de la realització de les tasques s'estableix l'existència i manteniment dels Registres de la Qualitat.

La certificació del compliment dels requisits de la norma ISO 9001 l'atorga un organisme extern independent després de la corresponent auditoria externa de certificació, té una validesa de 3 anys, en cadascun dels quals es realitza una auditoria externa de seguiment. 

Figueres de Serveis, SA disposa d'un sistema de qualitat implantat des de l'any 1998 i té la certificació des de l'any 1999. Actualment s'està treballant per ampliar l'abast de la certificació a d'altres àmbits de l'empresa, així com s'està preparant per a obtenir l'acreditació dels laboratoris segons la norma ISO17025.

Clica per veure certificat

 

Sistema qualitat Laboratoris

Top