POLÍTICA  DE QUALITAT

SERVEI DE LABORATORI

Fisersa, com empresa plurimunicipal que realitza un servei al ciutadà, i en el seu nom la seva direcció i gerència, manifesta el seu compromís de disposar d’uns laboratoris funcionals, realitzar-ne la gestió amb la màxima qualitat i eficàcia, i destinar-hi els recursos humans i materials necessaris, tot complint tant els requisits dels clients com els legals i reglamentaris establerts.

Per aconseguir aquest propòsit, el servei de laboratori basa la seva política de qualitat en els següents compromisos:

a)  La bona pràctica professional i la qualitat dels assajos i calibratges que es realitzen durant el servei als seus clients, interns o externs, per tal d’assegurar la seva satisfacció.

b)  El manteniment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat dels laboratoris segons la norma ISO-EN-UNE-9001, amb la voluntat de mantenir i desenvolupar el màxim possible els requisits de la norma ISO-EN-UNE 17025 i implantar i posar en pràctica aquells requisits que encara no s’hagin assolit pels paràmetres que formin part de l’abast de l’acreditació.

c)  La realització d’anàlisis d’aigües seguint els procediments establerts i els requisits dels clients, per tal de contribuir en el funcionament òptim de les estacions de tractament d’aigua, garantint la qualitat sanitària de l’aigua subministrada als ciutadans i el retorn al medi de l’aigua depurada en les millors condicions possibles.

d)  El coneixement, familiarització i implicació per part de tot el personal del servei de laboratori amb  la documentació de qualitat i amb les polítiques i els procediments establerts.

e)  La necessitat de vetllar de manera prioritària per la salut dels treballadors, per a la seva formació i pel respecte al medi ambient.

f)   Assegurar la protecció de la informació confidencial i els drets de propietat dels clients.

g)  Assegurar la confiança dels clients en la competència, imparcialitat, judici o integritat operativa del personal analista, mitjançant la no participació en cap activitat que pugui disminuir aquesta confiança o posar-la en dubte.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONS RELACIONADES

Top