Presenteu una sol·licitud amb "INSTÀNCIA GENÈRICA"  adjuntant tots els documents

El contracte només podrà ésser subscrit pel propietari, l'arrendatari o la persona autoritzada legalment per ocupar l'habitatge o el local, la comunitat de veïns o l'empresa constructora, sol·licitant del servei.   (Model d'autorització per realitzar tràmits)

Caldrà subscriure un contracte de subministrament per a cada habitatge, local o dependència independent, encara que pertanyin al mateix propietari o arrendatari.

 

Per tal d'atendre la vostra sol·licitud serà necessari aportar la següent documentació:

 • Presentació del DNI/NIF/NIE de la persona o entitat sol·licitant.
 • Document de compra, lloguer o autorització del propietari.
 • Dades bancàries pel pagament de les factures (IBAN).
 • Cèdula d'habitabilitat o Certificat HPO (habitatges), i la Llicència municipal de primera ocupació si es tracta d'una primera contractació (habitatges, comerços i industries).
 • Sol·licitud de Llicència d'activitat presentada a l'ajuntament (comerços i industries).
 • Butlletí de l'instal·lador, en primera contractació, o en posteriors si ha estat modificada o feta de nou la instal·lació.
 • Domicili i, de disposar, l’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil, als efectes de comunicacions.
 • Cessió de drets sobre el comptador d’aigua existent. (3)
 • Foto de la lectura del comptador instal·lat.

(3) L'antiguitat del comptador ha de ser igual o inferior a 12 anys. Ordre ICT/155/2020.

 • Pagament de l’import corresponent a la contractació segons modalitat.

Podeu consultar a FISERSA quant a altres modalitats de contractació segons l’ús i destí del servei.

 

S’entén per canvi de nom d'un contracte de subministrament existent, aquella gestió que permeti realitzar alhora la baixa del contracte d'un abonat i la contractació d'un nou abonat del servei que no comporti cap canvi físic de les instal·lacions, de l'ús o naturalesa del servei contractat.

El contracte només podrà ésser subscrit pel propietari, l'arrendatari o la persona autoritzada legalment per ocupar l'habitatge o el local, la comunitat de veïns o l'empresa constructora, sol·licitant del servei.   (Model d'autorització per realitzar tràmits)

Per a la sol·licitud de baixa del contracte de l’anterior abonat, cal consultar la informació referent a aquest tràmit.

 

Per tal d'atendre la vostra sol·licitud serà necessari aportar la següent documentació:

 • Presentació del DNI/NIF/NIE de la persona o entitat sol·licitant.
 • Document de compra, lloguer o autorització del propietari.
 • Dades bancàries pel pagament de les factures (IBAN).
 • Cèdula d'habitabilitat o Certificat HPO (habitatges).
 • Sol·licitud de Llicència d'activitat presentada a l'ajuntament (comerços i industries).
 • Butlletí de l'instal·lador si ha estat modificada o feta de nou la instal·lació.
 • Domicili i, de disposar, l’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil, als efectes de comunicacions.
 • Cessió de drets sobre el comptador d’aigua existent. (3)

(3) L'antiguitat del comptador ha de ser igual o inferior a 12 anys. Ordre ICT/155/2020.

 • Pagament de l’import corresponent a la contractació segons modalitat.

D’ençà de l'aplicació de la normativa SEPA, cal sol·licitar-ho presencialment a les oficines de Fisersa donat que es necessària la signatura i DNI del titular del compte.

 • Evitar desplaçaments i torns d’espera  a les nostres oficines.
 • Control de les dates de pagament.
 • No haver-ho de gestionar amb diners en efectiu.
 • Gestió gratuïta. El pagament de factures amb càrrec bancari no comporta cap despesa.
 • AJUNTAMENT DE FIGUERES. BOP de Girona del 10-01-2024 aprovació definitiva art 7 i 8 de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials pública no tributàries PPPNT ( aigua, clavegueram, subministrament en alta i drets d’escomesa   ) https://www.fisersa.cat/uploads/images/BOP_FIG_202470108.pdf
 • AJUNTAMENT DE FIGUERES. BOP de Girona del 7-12-2023 aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries PPPNT , en el seu article 8, apartat 9 punt 1: TARIFA ESCOMBRARIES vigor 1-1-2024 fins 31-03-2024  https://www.fisersa.cat/uploads/images/BOP_FIG_2023234010500.pdf
 • AJUNTAMENT DE FIGUERES. BOP de Girona del 5-04-2024 aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries PPPNT , en el seu article 8, apartat 9 punt 1: TARIFA ESCOMBRARIES vigor 1-4-2024  (consulta pdf )

 

 • Amb domiciliació bancària del càrrec corresponent a la factura.
 • Per a aquelles factures que contenen un codi de barres, i fins la data límit indicada en la mateixa, podeu realitzar el pagament en qualsevol terminal Servicaixa de Caixabank.
 • Presencialment a les nostres oficines.

Segons allò que estableix la Llei 24/ 2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, us informem de les tarifes o bonificacions aprovades per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, tant des de l’Ajuntament de Figueres com de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicable al subministrament d’aigua d’ús domèstic.

 

QUANT A CONCEPTES DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES

 

Taxa per subministrament d’aigua.

 

 • Les unitats familiars, que prèvia sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres, acreditin a través de certificat expedit pels serveis d’empadronament d’aquest Ajuntament, la seva condició de família nombrosa o monoparental, (tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats a Figueres al mateix domicili), en funció del que contempli la normativa vigent, se’ls aplicarà la tarifa de família nombrosa o monoparental prevista a l’efecte.
 • Els jubilats, pensionistes i altres persones amb escassa capacitat econòmica, considerant incloses dins d’aquest apartat els subjectes passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al salari mínim interprofessional (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari mínim interprofessional (SMI), se’ls aplicarà la tarifa social prevista a l’efecte. La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems:

1) Situació laboral del/la sol·licitant.

2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la convivència.

3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la sol·licitant i els qui conviuen.

4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap altre immoble que l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament.

5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix domicili.

La present bonificació cal que sigui sol·licitada per l’interessat a l’Ajuntament de Figueres provant els requisits formals i materials enumerats en els apartats anteriors. Un cop concedida tindrà efectes el període de cobrança següent (trimestre) al de la seva sol·licitud, i no serà precís que la sol·licitud sigui reiterada per la seva aplicació en períodes futurs, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar la seva concessió, i si així es recull en les successives Ordenances Fiscals. No obstant, aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol variació de les circumstàncies que van justificar la seva concessió.

 

Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació.

 

Els jubilats, pensionistes, persones en situació d’atur de llarga durada i altres persones amb escassa capacitat econòmica, que compleixin els requisits establerts a l’apartat anterior, els serà d’aplicació la tarifa reduïda establerta a l’efecte.

 

QUANT A LA REPERCUSSIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA

 

 • El cànon social. La tarifa social del cànon de l'aigua està adreçada a persones físiques, titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats), i consisteix en l’aplicació d’un tipus 0 sempre i quan el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Si ho supera, s’aplicarà a les tarifes vigents una reducció del 50% del seu valor. Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Les famílies de quatre o més membres poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua. Amb aquesta ampliació s'afegiran 3 m³/persona addicional/mes als límits de consum d'aigua establerts per a les famílies de fins a tres membres. Aquesta sol·licitud es pot fer mitjançant el web de l'Agència Catalana de l'Aigua (www.gencat.cat/aca). Així mateix, Fisersa (formulari) us pot facilitar un formulari a fi de tramitar la citada ampliació. Cal, en qualsevol cas, que sigueu titulars del contracte de subministrament d'aigua. Més informació al telèfon 012.

L'estudi de la duresa de l'aigua i la manera d'eliminar-la és molt important perquè les aigües dures malmeten els aparells domèstics i industrials com ara rentadores, cafeteres, ...

La duresa total de l'aigua de consum de Figueres és de 19,9 °f

MES INFORMACIÓ​

La periodicitat de la factura del servei de subministrament d’aigua és trimestral. Segons el sector facturat pot no coincidir amb el trimestre natural.

La lectura del comptador és sempre la real a la data de lectura informada a la factura. Quan, per qualsevol causa, no es pot obtenir la lectura adrecem un comunicat perquè ens la faciliteu per telèfon, correu electrònic o bé presencialment.

Arribat el moment d’emetre la factura, si no ens ha estat comunicada la lectura, en aquest cas, sí que es fa una estimació de la lectura en base als consums registrats amb anterioritat.

El comptador és propietat de l'abonat o del propietari de l'habitatge, local o dependència.

Les persones interessades poden sol·licitar que es verifiqui el comptador de gas, aigua o electricitat, en cas de:

 • Facturació excessiva per mal funcionament del comptador (sempre i quan es comprovi que no hi ha fuites).
 • Solució insatisfactòria per part de la companyia subministradora.

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular.

 

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

Per a més informació:

 http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Verificacio-de-comptador-electric-daigua-o-de-gas

Us podem adreçar la factura al vostre correu electrònic, en format d’arxiu “PDF”. Ho podeu sol·licitar per telèfon, correu electrònic o bé presencialment, indicant les vostres dades de contracte.

L’abonat pot, en qualsevol moment, sol·licitar la finalització del contracte de subministrament d’aigua. Només podrà sol·licitar la baixa el mateix abonat o persona expressament autoritzada a fer-ho.   (Model d'autorització per realitzar tràmits)

Per tal d'atendre la sol·licitud de baixa serà necessari aportar la següent documentació:

 • Document d’identitat de l’abonat, o autorització per escrit d’aquest.
 • Acreditació d’haver pagat l’últim període facturat.
 • Lectura actual del seu comptador d’aigua.
 • Liquidació prèvia de factures impagades, si n’hi ha.
 • Liquidació del darrer període de consum no facturat (des de l’última factura a la data de baixa).

De no existir deutes pendents a la finalització del contracte, si consta dipositada una fiança, es procedirà a la devolució d’aquesta al seu titular o al seu representant legal. Si existissin deutes pendents, l’import dels quals fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant.

Podeu contactar amb FISERSA – Servei d’atenció a l’usuari, en els següents canals:

 • Presencialment: Carrer Alemanya, 5 (Pol. Ind. Recinte Firal) – Figueres
 • Telèfons: 972 510 412 - 900 264 624
 • Correu electrònic: sau@fisersa.cat

Les avaries que es produeixen en les instal·lacions i derivacions que parteixen de la clau del ramal d’escomesa son a càrrec del propietari o dels abonats. Aquesta clau és el dispositiu de tallament situat sobre l'escomesa en la via pública (a la vorera), junt a l'edifici, que pot ser accionat des de l'exterior i que pot interrompre el pas de l'aigua a la instal·lació interior de l'abonat.

Voldria dir que s’ha detectat un consum superior als registrats anteriorment. Si no ho podeu identificar com un consum que us consta que heu realitzat, cal que feu revisar la vostra instal·lació interior per descartar qualsevol fuita.

Quan a la facturació del subministrament d’aigua apareixen consums produïts per fet fortuïts i/o fuites, existeix un procediment per poder rebaixar l’import de la factura. A continuació  detallem el procediment quant al tractament en la facturació en cas d’avaria o fuita fortuïta recollit tant a les Ordenances de l’Ajuntament de Figueres, quant a l’aigua, com de l’Agència Catalana de l’Aigua, quant al cànon de l’aigua.

FUITES D’AIGUA (Ajuntament de Figueres)

En casos de fuites d’aigua en què l’entitat subministradora hagi reconegut que han estat esdevingudes per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari, i que aquest hagi acreditat la solució de l’incident a l’entitat subministradora:

1. Es tindrà en compte el consum mitja dels darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita. Per aquest consum s’aplicaran els trams i tarifes generals, rectificant-se les factures d’aigua emeses.

2. Es considerarà la resta de consum registrat com a consum d’excés per fuita, que tributarà la tarifa de subministrament del 1r tram vigent en el període de consum de la factura a rectificar.

CÀLCUL DEL CÀNON DE L'AIGUA (Agència Catalana de l’Aigua)

La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:

 • L'entitat subministradora estimarà el consum habitual optant com el resultat de considerar o bé el volum màxim o bé el volum mitjà dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita.
 • Per a aquest consum s’aplicaran els tipus estàndards del cànon de l'aigua per a usos domèstics del municipi (primer, segon i tercer tram), vigents en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita.
 • Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum estimat i el real, s’aplicarà el tipus municipal ordinari del cànon de l'aigua per a usos domèstics del municipi, vigent en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita.

Només s’aplicarà aquest tipus per fuites quan s’acompleixin les següents condicions:

 1. Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua.
 2. Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l'entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació de la fuita.

 

Us podeu adreçar al nostre Servei d’atenció a l’usuari on, tot aportant la factura corresponent a la reparació de l’avaria, us rectificaríem la citada factura a fi de minorar l’import de la factura afectada.

Haureu de contactar amb FISERSA – Servei d’atenció a l’usuari i caldrà:

 

 • Identificar l’habitatge o local afectat per la suspensió (núm. de contracte, dades del titular, ... )
 • Liquidació prèvia de les factures impagades.
 • Liquidació dels drets de reconnexió aprovats a la respectiva ordenança municipal.

 

El restabliment del servei es realitzarà el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren la suspensió del subministrament.

 

Fisersa posa a la seva disposició el número de telèfon gratuït 900 264 624 perquè pugui comunicar qualsevol avís, incidència, queixa, reclamació o suggeriment quant als serveis que gestionem. Horari de dilluns a divendres feiners de 8:00 a 14:00 h.

Fisersa posa a disposició de qualsevol persona o institució les instal·lacions del laboratori per a donar serveis externs d'anàlisis d'aigua.

CONSULTA:

Per sol·licitar la connexió a la xarxa d'aigua de Figueres cal emplenar el full de sol·licitud de prestació de serveis. Cal indicar el diàmetre de l'escomesa i indicar en un plànol el lloc on voldríeu instal·lar l'armari del comptador. L'obra civil d'obertura i reposició de la rasa la podeu fer vosaltres o nosaltres. Cal indicar a la sol·licitud a càrrec de qui ha d'anar. Consulteu la informació tècnica de com ha de ser el muntatge pel comptador.

Top