-D’on surt?

Surt de l’embassament de Darnius-Boadella que recull una conca de 118 km2 amb molt poca població i activitat econòmica. Dels 60 hm3 que s’hi recullen, Figueres en consumeix 4 hm3 .

Plànol perfil embassament

Plànol comarcal Embassament

L’Agència Catalana d’Aigua (ACA) gestiona l’ús de l’aigua de l'embassament. Hi ha uns protocols que prioritzen l’ús de l’aigua en cas de sequera (decret sequera).

De l’embassament arriba a Figueres en unes canonades de 15 km cada una; com que ja són antigues, s’està estudiant la seva substitució.

També hi ha un sistema de subministrament alternatiu en cas de fallida de la majora de punts de canonada (esquema portada d’aigua).

Aquest sistema pot agafar aigua de diferents punts i portar-la a l'Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i consisteix a augmentar el volum que transporten les canonades, mitjançant uns bombaments.

-Com es tracta?

El sistema de tractament és pioner, ja que conté una sèrie d'elements de tractament com ara l'oxidació amb ozó i la desinfecció el tractament amb raigs ultraviolats que minimitzen l’ús del clor (que pot donar mal gust a l'aigua), i l’ús de carbó activat que elimina també altres microcontaminants i, per tant contribueix a donar millor gust.

El tractament complet és el següent:

 • Tractament amb ozó per a oxidar la matèria orgànica.
 • Coagulació-floculació amb policlorur d’alumini per a eliminar les substàncies dissoltes.
 • Decantació per gravetat per a separar aquestes substàncies dissoltes.
 • Filtració per carbó actiu granular per a eliminar gust i olor i altres substàncies no desitjables.
 • Tractament per rajos ultraviolats per a eliminar els bacteris patògens i desinfectar l’aigua.
 • Addició de clor per mantenir el nivell de desinfecció.
 • Emmagatzematge per a garantir el subministrament continu.

Esquema ETAP

-Quines característiques té?

L’aigua resultant és una aigua amb un grau de mineralització dèbil (57mg/ de calci i 10 mg de magnesi), hiposòdica (7 mg/l de sodi) i un grau de duresa mitjà (18 º F-graus francesos)

Podeu veure el resultat analític complet i altres paràmetres

-Quins controls s’hi fan?

Segons el protocol de control sanitari es fan un total de 6900 determinacions analítiques a l’any.

Disposem de 27 sondes que analitzen contínuament diferents paràmetres: terbolesa, clor, pH, potencial redox. 

A l'Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) hi ha un sistema informàtic permanent que avisa de qualsevol incidència i permet controlar i manipular els elements i les dosificacions de reactius i l'estat de funcionament dels equips de tractament.

Es controla el contingut de clor en aigua (desinfectant residual) en 12 punts de la xarxa, el qual s'ha de mantenir entre 0,2 i 1 pm.

Disposem d’un laboratori homologat amb certificat ISO 9001.

El laboratori consta de dues parts, una pel control microbiològic i una pel control físic-químic.

-Fem una comparació?

En els documents adjunts es comparen les característiques de l’aigua subministrada amb les de diferents aigües embotellades de marques conegudes. Els valors de l’aigua subministrada la població té unes característiques iguals i fins i tot millors en alguns dels paràmetres.

Igualment, també es comparen amb els paràmetres de les anàlisis completes d’aigües d’altres municipis.

-Quina gestió hi fa Fisersa?

Fisersa gestiona l’explotació de l'Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) i disposa de personal les 24 hores del dia permanentment. També s’encarrega del manteniment i les millores tant del sistema de transport, com de l'ETAP.

També fa el manteniment i les millores tant del sistema de transport com de l’ETAP.

Ha dissenyat i construït el sistema d’abastament alternatiu i l'estació de bombament.

Ha dirigit el projecte de l’ampliació de l'Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) i n’ha controlat la direcció de l’obra.

-Objectius del servei

Captar l’aigua, tractar-la i emmagatzemar-la cuidant de:

 • Disposar de planificació d’actuacions per optimitzar les inversions,
 • Saber quina aigua  captem per poder fer el tractament adequat,
 • Eliminar totes les impureses per tal d’aconseguir , a part de complir els límits establerts, una màxima qualitat,
 • Fer un control sanitari molt acurat que ens garanteixi la qualitat  i que ens doni paràmetres per modular el tractament, i
 • Conservar els equips per tal de tenir-ne fiabilitat i durabilitat.

Tot això per poder disposar del màxim volum d’aigua als dipòsits de la millor qualitat.

-Com s’emmagatzema? (PLÀNOL)

Disposem de 2 dipòsits que en total tenen una capacitat de 12.000 m3 d’aigua, equivalent a l’aigua consumida en un dia.

-De quina manera ens la fan arribar?

Hi ha 145 Km de canonades distribuïdes per la ciutat.

Plànol de canonades

Aquestes canonades són suficients per abastir les necessitats actuals, però per la seva antiguitat s’aconsella renovar les que són de materials més antics. Això es va fent quan hi ha alguna intervenció urbanística.

El servei d'aigua és responsable de les instal·lacions i de l'estat de l'aigua fins a la clau del ramal d'escomesa, situada a la vorera, generalment propera a la façana dels nostres habitatges. 

-Objectius del servei

Transportar l’aigua dels dipòsits fins a les cases vetllant per:

 • Tenir una bona planificació de futur que permeti millorar, fer reposició, aprofitant les  actuacions urbanístiques, i
 • Fer el manteniment amb el mínim d’interrupcions de servei i fora d'horaris.

A  més:

 • Resoldre les emergències a qualsevol horari,
 • Atendre als usuaris, informant-los, i
 • Optimitzar la recaptació.

Així podreu tenir l’aigua a casa vostra en tot moment.

-Límit de responsabilitat.

El servei d'aigua és responsable de les instal·lacions i l'estat de l'aigua fins a la clau del ramal d'escomesa situada a la vorera, generalment a prop de l'edifici. 

-Quin cost té i què paguem amb la factura?

El cost mitjà del rebut d’aigua de Figueres és de  59,68 euros trimestrals (2,47 euros per cada 1.000 L).

D’aquest cost:

- 1,13 euros són pel servei d’aigua.

- 0,27 euros són pel servei de clavegueram.

- 0,87 euros són pel cànon de l’aigua (que recapta l'Agència Catalana de l’Aigua -ACA- i amb el que paga la depuració d’aigües residuals i la disposició d’aigua en captació).

- 0,20 euros per l’IVA.

 A part es recapta l’import de la taxa d'escombraries.

 

Servei aigua

 

Cànon d'Aigua

 

IVA

Clavegueram

Cost mitjà per cada 1000 litres d’aigua

2,47 €

0,87 €

0,20 €

0,27€

Cost mitjà factura trimestral

27,36 €

21, 15 €

4,86 €

6,31 €

 

 

 

 

 

 

Així podem veure que amb 1.000 litres d’aigua servida a casa ens costa 2,47 euros, mentre que aquesta mateixa quantitat comprada en ampolles a la botiga ens costaria aproximadament uns 230 euros. A més d'haver-la de transportar cap a casa. 

-Quanta aigua gastem i com la podem estalviar?

La mitjana d’ús d’aigua per habitant és de 228 litres/persona/dia. Encara que potser no som conscients, és un consum normal per la nostra població. En concentracions urbanes és més baix i en llocs on hi ha habitatges individuals és més alta.

Cosells per l'estalvi.

-Què hi fa Fisersa?

Fisersa té personal que fa el manteniment de les instal·lacions, llegeix els comptadors, gestiona la facturació, líquida els imports recaptats en concepte de taxes i impostos.

També redacta els plans directors del servei, projecta noves obres, dissenya i construeix les millores a la xarxa i cuida de l’atenció als usuaris gestionant les altes i baixes del servei.

Se’n cuida de l’atenció als usuaris gestionant les altes i baixes del servei.

-Com arriba a la depuradora?

Un cop utilitzem l’aigua i l’aboquem, va a la xarxa de clavegueram.

El clavegueram és un sistema de transport hidràulic dels residus.

La xarxa de Figueres té 194 km de canonades.

La capacitat de les canonades és suficient per l´ús de l’aigua residual, però en cas de pluges importants, a vegades s'ha donat el cas que no poden engolir tota l’aigua. L’antiguitat de les canonades és alta, per aquest motiu es van renovant a mesura que es fan actuacions urbanístiques o amb obres específiques de reposició.

-Objectiu servei clavegueram

Transportar  l’aigua usada de les cases fins al seu tractament i l’aigua de pluja fins als cursos naturals.

Cal fer esment en:

 • Controlar l’estat i planificar la reposició de les canonades,
 • Atendre les avaries que vagin sortint,
 • Donar servei a nous abonats,
 • Tenir una bona planificació de futur que permeti millorar, fer reposició, aprofitant les  actuacions urbanístiques,
 • Fer les intervencions amb el mínim de molèsties als usuaris de la via pública, i
 • Tenir els conductes en bon estat de neteja per optimitzar la seva capacitat

Tot això per tal que el servei de clavegueram passi el més desapercebut possible.

-Àmbit de Responsabilitat del servei

El servei comença al final del ramal d'escomeses domiciliàries, és a dir, la escomesa és general i propietat del mateix propietari de l'habitatge.  Aquesta responsabilitat acaba quan l'aigua es porta fins al servei de depuració (sanejament)

-Quin tractament s’hi fa?

Tenim a la nostra disposició l'Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) amb tractament biològic. Aquesta instal·lació primer elimina tot allò que físicament es pot treure (sorres, draps residus sòlids...).  Més tard, passa a un tractament secundari que facilita la vida d'unes bacteris que dirigeixen la matèria orgànica.

-A on va a parar?

L’aigua depurada va al rec de Mal Pas que, a l’hora, aboca a la riera de Figueres i a la Muga

En l’època d’estiu suposa una porció important de l’aigua del darrer tram de la Muga.

-I els residus, es reciclen?

Els fangs resultants són tractats i utilitzats com adobs als camps de conreu.

Existeix un procés de control per part de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Agència Catalana de Residus per poder assegurar que només s’aporten als camps de conreu la quantitat de nutrients que necessita el camp. La resta de residus sòlids com draps, tovalloletes, pals, burilles..., són enviats a l’abocador d’escombraries.

-Com es finança la depuració?

El cànon de l’aigua que paguem a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el rebut serveix per abonar, entre altres coses l’explotació de l'EDAR, pensem que el cost de l'explotació és al voltant de 1.000.000 d'euros anual i que una depuradora com la nostra costa uns 10.000.000 d'euros. 

-Objectiu del servei de sanejament 

Eliminar els residus abocats a l’aigua per tal que el medi pugui tornar a rebre-la.

Tot això tenint cura de:

 • Controlar molt bé l’aigua d’entrada i els abocaments de les indústries,
 • Cuidar i controlar acuradament el procés per tal que s’hi puguin desenvolupar les bacteris que depuren l’aigua,
 • Eliminar els residus de l’aigua amb el mínim cost per cada un. Primer separació física i després tractament biològic,
 • Tractar correctament els fangs resultants per tal que es puguin admetre com adob,
 • Minimitzar la producció de residus sòlits no reciclables,
 • Fer un manteniment preventiu de les instal·lacions sotmeses a esforç constant,
 • Reparar les avaries amb el mínim de repercussió al tractament,
 • Intervenir en el procés de disseny de noves instal·lacions, i
 • Aconseguir un abocament de la màxima qualitat.

Tot plegat per tal de minimitzar l’impacte de l’activitat humana sobre un recurs tan preuat.

-I les aigües de pluja?

L’aigua de la pluja es recull en les teulades, patis, carrers..., i van a parar als recs,

Hi poden anar de tres maneres:

- Per una xarxa de recollida separativa, que disposa de dos conductes separats, l'un per l'aigua residual i l'altre per l'aigua de la pluja

- Per una xarxa de recollida unitària, que recull tota l'aigua

- O directament per superfície, segons els casos i la intensitat de la pluja.

Actualment totes les noves xarxes són separatives i se’n van canviant d'unitàries a separatives.

Aquí podeu consultar la Xarxa actual separativa de la ciutat.

-Què hi fa Fisersa?

Fisersa redacta la planificació de les actuacions, redacta projectes de millora del clavegueram i col·labora en la redacció de nous projectes de l'EDAR. Executa obres de millora de la xarxa de clavegueram, explota la xarxa mantenint-la i fent reparacions, tenint en compte els usuaris, informant de la conveniència o condicionants de noves connexions, executant escomeses.

Respecte a l'EDAR, aquesta pressuposta i executa el manteniment preventiu i pal·liatiu, analitza la qualitat de l’aigua d'entrada i sortida dels paràmetres de procés, així com controla el procés de depuració.

-Quina difusió se’n fa?

Hi ha un programa escolar en el qual participen uns 600 alumnes a l’any de les escoles de Figueres i entorn. Hi participen tots centres escolars, Fisersa posa a la seva disposició el monitoratge i el transport.

Tenim material pedagògic en línia, per conèixer el cicle integral de l'aigua. Aquest contingut està adaptat pels cicles de primària i secundària.

També tenim les visites virtuals per mitjà dels nostres vídeos i jocs que es troben a la pàgina de "VISITES GUIADES" de la nostra Web.

-Quins són?

Llers

Cabanes

Vila-Sacra

El Far

Riumors i Fortià

Vilamalla

Santa Llogaia

En estudi: Borrassà, Vilabertran...

-Cas especial de Vilafant

A Vilafant es porta tot el servei de subministrament en alta i en baixa, o sigui, la planificació, l’explotació dels seus pous, l’aportació ocasional de l’aigua de Figueres, el manteniment de pous i dipòsits, el manteniment de la xarxa de distribució, el control sanitari, el cobrament de rebuts, l’atenció als abonats, la liquidació de taxes....

-Cas especial del Consell Comarcal

Des de març de 2021, amb la signatura de la formalització de l'encàrrec de gestió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres de Serveis, SA, en la seva condició de mitjà propi, ens cuidem de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en alta de la Xarxa de l'Albera.

Top